Regulamin

R

Regulamin

 1

Postanowienia ogólne

 

  1. Sklep internetowy Baldinini baldinini shop.pll NIP: 7361185964, REGON: , Krupówki 27, 34-500 Zakopane prowadzony jest w ramach Serwisu Internetowego sklep FOX2 Weronika Guziak
  2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego baldinini-shop.pll winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Załączników do niego.
  3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowegbaldinini-shop.pl obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego prowadzonego w ramach Serwisu baldinini.pl wymaga akceptacji Regulaminu.
 • Akceptacji Regulaminu Klient dokonuje każdorazowo przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym Zamówienia.
  1. Serwis Internetowy baldinini.pl przyjmuje zamówienia od Klientów 24 h / dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
  1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego baldinini.pll w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Składanie Zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Komputer z dostępem do Internetu;
  • Dostęp do poczty elektronicznej. Aktywne konto poczty elektronicznej;
  • Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
  • Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

 

 • 2

Słownik pojęć

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Dostawa – umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Produktów w miejsce wskazane przez Klienta, zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem (Sprzedawcą) na warunkach „Dostawy Towaru” znajdujących się w zakładce „Dostawa” na stronie internetowej Sklepu (Sprzedawcy) prowadzącego sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu  (Sprzedawców) baldinini-shop.pl oraz według cennika ustalonego przez Sklep (Sprzedawcę), w tym opłaty podstawowej i ewentualnych opłat dodatkowych obowiązkowych, w sytuacji gdy z wyłącznej winy Klienta nie dojdzie do zrealizowania umowy dostawy, w szczególności w sytuacji nieobecności Klienta lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Produktów w miejscu wskazanym w Umowie Dostawy przez Klienta, bez prawa zwrotu opłaty za nieskuteczne doręczenie z wyłącznej winy Kupującego.
 •  
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, składający się z konfiguracji liter, liczb i znaków specjalnych;
 •  
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
  1. Konto (Konto Klienta) – zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży w ramach Katalogu Sklepu baldinin-shop.pl  z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać umowy sprzedaży.
  2. Koszyk Zakupów – usługa dostępna w Katalogu Sklepu baldinini-shop.pl .umożliwiająca skompletowanie listy produktów wyświetlających się na ekranach Sklepu  poprzez kliknięcie na dany Produkt oraz złożenie na tej podstawie Zamówienia Produktów na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sklepem (Sprzedawcą).
  1. Regulamin – niniejszy regulamin Katalogu Sklepu baldinini-shop.pl
  2. Rejestracja – czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzeadwcę na stronie Katalogu Sklepu baldinini-shop.pl
  3.  
  4. Sklep (Sprzedawca) – każdy sklep korzystający z usługi świadczonej przez Usługodawcę na warunkach i w formie określonej odrębną umową w ramach Serwisu Internetowego  baldinini-shop.pl
 • Strona Umowy – Usługodawca, Sklep (Sprzedawca) lub Klient.
  1. Umowa sprzedaży (umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Serwisu Internetowego baldinini-shop.pl pomiędzy Kupującym a Sklepem (Sprzedającym) w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm).
  2. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego baldinini-shop.pl
 •  
 • Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu.
 1. Zamiennik – oferowany Klientowi Produkt analogiczny do Produktu zamówionego przez niego, a pochodzącego od innego producenta, w sytuacji gdy zamówionego Produktu przez Klienta w Sklepie oferującym sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu baldinini-shop.pl nie ma na stanie lub w magazynie Sklepu, co czyni sprzedaż tego Produktu niemożliwym.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki dokonane za pośrednictwem Katalogu Sklepu baldinini.pll (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej Katalogu Sklepu baldinini.pll), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Klientowi identyfikację, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach, miejsce jego odbioru własnego lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

 • 3

Świadczenie usług elektronicznych

 

  1. W ramach Katalogu Sklepu baldinini.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Świadczenie przez Sprzedawcę Usług elektronicznych w ramach Serwisu Internetowego na rzecz Klientów jest bezpłatne.
 • Odpłatne są zakupy realizowane na podstawie zawartej pomiędzy Klientem a Sklepem (Sprzedawcą) umowy sprzedaży oraz ewentualnie dostawa w zakresie i na warunkach określonych umową zawartą pomiędzy Klientem a Sklepem (Sprzedawcą)
 1. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem:
   • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy w ramach Serwisu Internetowego baldinini-shop.pl  zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy w ramach Serwisu Internetowego baldinii-shop.pl jest zawierana na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie (Sprzedawcy) oferującego sprzedaż internetową w sklepie internetowym Sprzedawcy w ramach Katalogu Sklepu baldinini.pl zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (tj. dodanie Produktu do Koszyka).
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie (Sprzedawcy) oferującego sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu baldinini –shop.pl jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
   • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia.
   • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem 3 dniowego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 • 4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu oferującego  sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepów baldinini-shop.pll w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu oferującego sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu  baldinini-shop.p l podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie każdego Sklepu oferującego sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu internetowego baldinini-shop.pl w zakładce „Dostawy”.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu oferującego sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu baldinini.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • W celu zawarcia umowy Klient obowiązany jest dokonać:
  • wyboru zamawianego towaru;
  • wyboru sposobu dostawy oraz czasu i adresu dostawy lub informacji o odbiorze własnym i czasie tego odbioru oraz danych na jakie ma zostać wystawiona faktura;
  • wyboru sposobu płatności.
 • W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce, czas i sposób dostawy Produktu lub informacje o odbiorze własnym i sposób płatności.
 • Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamów i zapłać”.
 • Po złożeniu Zamówienia Sklep (Sprzedawca) niezwłocznie:
  • potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
  • przyjmuje Zamówienie do realizacji

– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  1. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego baldinini-shop.pl.pl.
 • W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później niż terminie 1 dnia po złożeniu Zamówienia i zaproponuje analogiczny Produkt pochodzący od innego producenta (Zamiennik) i wyśle powiadomienie o tym fakcie e-mailem na adres widniejący w formularzu Zamówienia. Klient (Kupujący) ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane poprzez sprzedaż Zamiennika czy w anulowane co do niedostępnego Produktu lub zwróci wpłacone pieniądze w takiej formie, w jakiej dokonana została zapłata ceny za Produkt.
 • Klient (Kupujący) bezpośrednio po złożonym Zamówieniu obowiązany jest monitorować adres e-mail podany w formularzu Zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi na powiadomienie e-mail, o którym mowa w pkt 10, w terminie 18 godzin od jego wysłania, uważa się, że Klient anulował zamówienie co do niedostępnego Produktu nie wybierając Zamiennika.

 

 • 5

Dostawa

 

 • Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.
 • Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione Produkty. W przypadku Zamówienia z płatnością za pobraniem Produkty dostarczane są na wskazany przez Klienta adres.
  1. Istnieje możliwość własnego odbioru Produktów w Sklepie lub punkcie odbioru wskazanym w zakładce „Dostawa” na stronie internetowej Sklepu prowadzącego sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu baldibibi-shop.pl w godzinach pracy tam określonych.
 • Czas realizacji Zamówienia wynosi zazwyczaj do 8 godzin, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zamówienia za pobraniem lub od dnia otrzymania zapłaty za zamówienia płatne przelewem.
 • Wydanie Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej Produktów, objętych Zamówieniem, w ramach odbioru własnego jest możliwe po podaniu przez tę osobę numeru zamówienia lub innych informacji, które w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzą, którego Zamówienia dotyczy odbiór.
 • Sklep (Sprzedawca)  dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta w następujący sposób:
  • odbiór własny w siedzibie lub pod adresem Sklepu;
  • odbiór własny w punkcie odbioru wskazanym przez Sklep;
  • transportem zapewnionym przez Sklep w dniu i godzinie wybranej przez Klienta w Zamówieniu
 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 1. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie internetowej w zakładce „Dostawa” Sklepu (Sprzedawcy) świadczącego sprzedaż internetowa w ramach Katalogu Sklepu baldinini-shop.ploraz według cennika ustalonego przez Sklep (Sprzedawcę), w tym opłaty podstawowej i ewentualnych opłat dodatkowych obowiązkowych.

 

 • 6

Płatność

 

  1. Sklep (Sprzedawca) może zaakceptować następujące sposoby płatności:
  2. za pobraniem – płatność przy odbiorze z dostawą – zarówno gotówką jak i kartą płatniczą;
    • płatność online przez bank lub kartą  wg. zamówionego Koszyka na dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane  na stronie internetowej Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.
  3. płatność przy odbiorze własnym w Sklepie lub punkcie wskazanym przez Sklep – zarówno gotówką jak i kartą płatniczą
 • W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży niezwłocznie.
 • 7

Prawo odstąpienia od umowy

 

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego www.guziak.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
  1. Termin 14 – dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia jej zawarcia, gdzie początek terminu to chwila założenia Konta Klienta.
  2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sklepem (Sprzedawcą) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu realizującego sprzedaż internetową w ramach  Serwisu Internetowego baldinini-shop.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres danego Sklepu podany w zakładce „Kontakt”.
  3. Termin dziesięciodniowym w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.
 • W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  1. Zwracany Produkt musi być kompletny oraz musi być zwracany w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bądź też w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Zwracany Produkt należy odesłać z dowodem zakupu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  1. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  2. Sklep (Sprzedawca) dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1, 3, 4, 5;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone i w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

 • 8

Tryb Postępowania Reklamacyjnego

 

  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sklepem (Sprzedawcą) prowadzącym sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu baldinini.pl
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.)
   • Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu realizującego sprzedaż internetową w ramach Katalogu Sklepu baldinin.pl l lub poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres danego Sklepu podany w zakładce „Kontakt”
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.).
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Klientowi Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta składać można przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego baldinin-shop.pll lub poprzez przesłanie reklamacji na adres Sklepu.
 • Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych wraz z dowodem zakupu – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sklep (Sprzedający) niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na towar wolny od wad lub wadę tę usunie. W wypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu należność niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 • Powyższe, nie wpływa na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 10

Postanowienie końcowe

 

  1. Wszelkie umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy baldininishop-pl zawierane są w języku polskim.
  2. Sklep internetowy Baldinini -shop.plzastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni.
 • Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzącego sprzedaż w ramach Katalogu Sklepu internetowego baldinini-shop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin może być też dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
  • udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu;
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
  • dołączanie do przesyłek np. dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość  (w przypadku Umowy sprzedaży).
 • Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym według właściwości ogólnej..
 • Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1o marca 2022 roku.
 • Sklep internetowy Sprzedawcy prowadzącego sprzedaż internetową w ramach katalogu Sklepów Serwisu Internetowego Ordero.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm)., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)